ستایش

 

  

اثر داکتر رووف روشان

 ستایش

ترا به همه حال میجویم و میستایم

در دیروزی که هنوز نیامده است

در فردایی‌ که گذشت

در لحظهٔ تولد زمان

در لمحهٔ تشکل زمین

ترا در همه حال می‌ جویم

در خندهٔ کودک

در بال زدن گنجشک

در چق چق چوچه مرغان یکروزه

ترا میجویم، ترا میخواهم

در رویش سبزه

هنگام دمیدن رنگ بر رخ لاله

در بلندی کوهستان

ترا میخواهم، ترا میجویم

در دل عاسق

در ناز مهرویان

در عشوهٔ دوشیزگان

در اضطراب جنگ

در خلسهٔ صوفیان

ترا در همه حال میخواهم

در خواب

در بیداری

درفقر در گرسنگی‌

در توفان دریا

در آرامش وادی

در گرمای دشت

در وسعت صحرا

ترا میخواهم، ترا میجویم

در همه حال در همه جا

در همه چیز

در عاطفه

در زمان صلح

در هنگام وفرت

در حال صحت

در آفتاب ها

در ستاره ها

در سیاره ها

در کهکشان ها

فقط ترا میخواهم

ترا میجویم

ترا میستایم

فریمانت، کلیفورنیا

دلو ۱۳۸۹

 

CategoriesUncategorized