باد پیکر تراش

 

 

باد پیکر تراش

اثر داکتر رووف روشان

امروز باز باد ها

در بلند آسمان

با پاغنده های ابر سفید

بر لوحهٔ نیلی‌ بازی میکردند

پاغنده ها چاق و پر بار بودند

و در دست باد پیکر تراش

پیکره هایی‌ میشدند

تجلی‌ میکردند

زندگی‌ میکردند

دوندگی‌ میکردند

و بعد مغشوش میشدند

بهم میامیختند

در هم حل میشدند

پیکره های دیگر میشدند

و باد پیکر تراش

به آرامی‌ پیکره های تازه را

در میدان آبی‌ میراند

مانند زندگی‌ و خلقت

ثور ۱۳۸۹

فریمانت، کلیفورنیا

 

 

 

 

CategoriesUncategorized