قبر های خالی‌

قبر های خالی‌

اثر داکتر رووف روشان

ابر شهر ها را

شب و روز نظاره کردم

دیار های ثروت را

مردمان صاحب پول ، پر از نخوت را

ضعیفان فقیر و بیقدرت را

مردمان خود پسند بی‌ برکت را

صاحبان جلال و شوکت را

بردگان عشق را غلامان شهوت را

مقام و منزلت را

زحمت را محنت را، عزت را مرتبت را

ارواح همه را دیدم؛ روان بودند

سرگردان بودند

کسانی‌ میخوابیدند در منزل

کسانی‌ زیر باران، زیر گل

و آنانکه میخفتند در هیات ها، درهلتن ها

و آنانکه میخسپیدند در شریتن ها

و آنانکه سر مینهادند در کوچه های شهر

و آنانکه میخوابیدند در صحرا، در کوهستان

ارواح همه را دیدم؛ روان بودند

سر گردان بودند

زاغ رندی دیدم بر شاخه

میقاغید: روانید: به کجا، به کجا؟

و قاغ قاغ میخندید

و میگفت: قبر ها

و قاغ قاغ میخندید و میگفت

قبر هاییکه هنوز خالی‌ اند

 

و قاغ قاغ میخندید

و از شاخه میپرید

فریمانت، کلیفورنیا

میزان ۱۳۹۰

CategoriesUncategorized