ترانه ی عشق

ترانه ی عشق

اثر داکتر رووف روشان

با د زیر بالهایش خانه می‌‌کرد

بلند و بلند تر

جانب آسمان آبی

در پایین شعاع زرین

بّر تیغه‌های سبز

میدرخشید

مرغ آزدی اش را

ترانه میکرد

سبزه پابندی ا ش را

گریه میکرد

مرغکی برنگ زردالو

از شاخچه

بمن نگاه میکرد

یکبار با چشم راست

یکبار با چشم چپ

آنگاه بادی بّر گلو می‌‌انداخت

نغمه آی‌ ملکوتی سر میداد

از آزادی

از پابندی

از خوشحالی

از ‌غم

و وقتی از عشق میخواند

دلش لرزه میکرد

و دل‌ من لرزه میکرد

فریمانت، کلیفورنیا

جدی ۱۳۹۰

 

در پی آفتاب

 در پی آفتاب 

اثر داکتر رووف روشان

مدتی در اروپا زیستم

تا بیندیشم چیستم؟

دیدم به اجبار از آشیانم فراریستم

آمده‌ام بفهمم کیستم؟

هر صبح آسمان درواز‌های ابریش را

برویم میبست میدیدم بندیستم

میدیدم مسافری از شهر آفتابیستم

به ابرها مینگریستم میگریستم

هر صبح و هر روز

ابرها بر من میگریستند

نمیدانستند من چیستم

میدیدم جوانی‌ام در گذر است

در آستان زودرس پیریستم

اروپا دردم را تسلی نکرد

میگفتم پس در پی چیستم؟

افسانه‌های اروپا

برایم در حدود افسانه ماندند

در میان تاریخ و فرهنگ اروپا بودم

میدیدم درانجا نیستم

میدیدم مردی سر سریستم

درینجا چگونه میتوان زیستم

آیا من هستم یا نیستم؟

اقامتگر یا گزریستم

آنگاه دریافتم

در پی یکروز آفتابیستم

در پی روز‌های روشن

در پی زندگیستم

بخود گفتم: ای‌ مسافر بی‌ سامان

بند و بارت را بربند در پی آفتاب شو

آفتاب به غرب میرفت

دیدم در پی ا ش روانه ی دیار غربیستم

دیاری بزرگتر، شاید روشنتر، شاید آفتابی تر

نمیدانستم در دست تقدیر

پذیرای چه نوع زندگیستم

هر چه باشد هر چه نباشد

من متولد آنجا نیستم

فریمانت کلیفورنیا

جدی ۱۳۹۰

 

 

Exercise in Puppeteering

by: Dr. G. Rauf Roashan —

Abstract: Last week’s Berlin meeting of a group of warlords with an American law maker has stirred surprise and discussions on the interference of others in the affairs of Afghanistan. An interference that is illegal, dangerous and injurious to the cause of peace in Afghanistan that is till to rise from the ashes of a protracted war, misery, poverty and disease. She needs unity and compassion rather than encouragement for discord.

Continue reading “Exercise in Puppeteering”

What Would a Post-Karzai Afghanistan Look Like

By: Dr. G. Rauf Roashan

Abstract: Afghanistan watchers are wondering already what would be in the cards for Afghanistan when Nato and other international forces leave the country and when Karzai’s second term as president comes to an end in 2014. How would this country that has gained new strategic and economic importance in the region would be administered. What would be the future of democracy in this country when a reactionary insurgency that has not been defeated would either claim or share power in the government. Is peace possible? Continue reading “What Would a Post-Karzai Afghanistan Look Like”