هايكو ها

 هايكو ها

اثر داكتر روُف روشان

 

راه دراز مینوشت

ریل میتنید

در مغاره ی زمان

***

گنجشک گاه بیک چشم نگاه میکند

گاه با چشم دگر

هر دو روی محبوب ا و قشنگ است

***

شناگران در آب کبود

پرندگان زیر آسمانآبی

دست و پا میزنند

***

فريمانت كليفورنيا

ميزان ١٣٩١