اگر شاعر بودم

 

اگر شاعر بودم  

نوشته ی داکتر رووف روشان

  اگر شاعر میبودم

برای چشمان سخنگوی تو

چکامه‌ای میسرودم

چکامه‌ای مست

به مستی چشمان فتان تو

به زیبایی برگشته مژگان تو

اگر شاعر میبودم

غزلی ناب میسرودم

برای لبان برگ گٔل تو

که تبسمی از رمز‌های عشق درانها غنوده است

که بی‌ آنکه سخن بگویند

قصه ی دلدادگی میسرایند

که هم میخوانند

هم میرانند

که رنگ یاقوتی شان

رشک لعل  لاهوتی است

که طعم ملکوتی شان

به شراب بهشتی میماند   

اگر شاعر میبودم

برای روی چون ماه تو

ترانه‌ای به صافی روشنی ماهتاب   

و زلالی آب چشمه ساران کوهستانی میسرودم

اگر شاعر میبودم

ترا بر بالهای سپید شعرم

از چمن‌های گلهای بهاری   

و از بیشه‌های سبز پر پروانه عبور میدادم

و به کوی عشق   

و سرزمین دلدادگی میرساندم

اگر شاعر میبودم

با کلامِ عاشقانه

چون آوای موسیقی

دلت را با شعر‌های نغز به شور میاوردم

میگذاشتم شعر من

عشق را در احساس ناز تو وسوسه کند

و تو شعر مرا بسرایی

و آفتاب زیبایی تو مرا گرم کند

مرا زنده کند

و مرا بدیار بوسه‌ها به مهما نی‌ فراخواند

اول جدی ۱۳۹۲

فریمانت، کلیفورنیا

 

 

 

  

 

 

 

The Games of Shadows

 
The Game of Shadows

By

Dr. G. Rauf Roashan

Whenever I open my eyes to what’s past

I see myself swimming in the shadows

Shadows dark and black

In creepy narrow passages                                                                      

Shadows small and big

Sometimes blurry sometimes huge

Sometimes the shadow of a body

Standing erect or bowing down

Shadows sometimes fixed

Sometimes shivering and sometimes quiet

Sometimes fallen under my feet on the ground

And sometimes on the wall

Sometimes this way, sometimes that
   
Shadows, sometimes like paintings and prints

Sometimes shapely sometimes like demons

Sometimes in my hands sometimes under my feet

And sometimes in my front and sometimes behind

Sometimes in the shape of my beloved

Lovely and attractive

Sometimes the object between the shadow and light

Sometimes the light behind the object and in the distance

At times admonitory

And at times in conflict with feelings

Sometimes dark like the color of hate

And at others the hated shadow of arrogance

Sometimes the scary shadow of war

And sometimes the shadow of deception and trickery

This one, the shadow of friendship

And the other, the shadow of discord and separation

This one is the shadow of false pride

This other one does not have a shadow it is love and light

Shadows like dark clouds

At times like monsters at winter solstice

And I, busy with the frame of shadows

Busy with dreaming and making of effigies

Now shadows, you tell of your own world

Search for life in your darkness

Of shadows in a silent world

Sometimes evident

Sometimes forgotten

Tell of fear in the darkness

Tell of pain in its width and length

Tell of the many profound sorrows

Tell of the games of this strange world

Tell of the heights

Tell of mourning and of happiness

Tell of your quivering in front of the candle

And of bitter weeping in company

Tell of fears and of the unknown

Tell of reality and of make-believe

Of friendship and animosity

And of keeping away from the light

Of shortness and being long

Of content and of dancing

Of the time that you are asleep or when awake

And of the times that you are blind or with sight

Tell of the mirror

Search my shadow in the mirror

Together with delusions

Like futile love affairs

Leave me alone

Stop hurting me

Shadows sometimes like the passing life

And I, bewildered in your path

At times I am running away from you

And on other times I cling to your skirts

Sometimes I am afraid of you

I am concerned and obsessed

Shadows in my eyes

In my calm and in my wrath

Shadows in the dark

I wish you leave me alone

So under the golden rays of a kind sun

I am enabled to cut my path and traverse

And see the world bright and clean

All the way from heavens to the darkest depths

And see everything from all six dimensions bright

And away from the darkness

And call mankind to the light of love

And lay flowers and colors in front of my soul

And in front of everyone