امشب باز دلم در ميزند

 موهبتي روحاني
نوشته ي داكتر رووف روشان

امشب دل من بازدرميزند
خود را به هر در ميزند

باشد سينه ام چاك شود
درد ها همگي خاك شود

دل از پنجره ي سينه آزاد شود
تا رنجهايش همگي پاك شود

امشب باز دل من در ميزند
خود را به هر در ميزند

به ديوار سينه ميكوبد
از عشق و مستي ميگويد

كه وديعه هاي آسماني اند
كه موهبت هاي روحاني اند

ميگويد:درهاراباز كنيد
باز با من پرواز كنيد

به بلندي هاي آبي
به ستاره هاي آسماني

نزديك بارگاه كبريايي
درافلاك بسيطِ لا يتناهي

و از آنجا ازان بلندي ها
به خودنظركنيدو برآدمي ها

و عظمت عشق را دريابيد
و دوست بداريد تا ميتوانيد

كه كاينات را جسته اند
و باتارهاي عشق بهم بسته اند

امشب باز دلم در ميزند
خود را به هر در ميزند

همه را مي خواندبه دوستي
به سيردرچمنِ پُرازگل هاي صلح وآشتي

به چمني كه پروانه ها و كودكان
يكسان ودرامان بازي ميكنند دراَن

كه هراسي از جنگ  ندارند
كه ترسي از نيرنگ ندارند

امشب باز دلم در ميزند براي عشق
خود را به هر در ميزند براي عشق

كه عشق موهبتي است روحاني