اگر كوه نباشد

اگر كوه نباشد

 

نوشته ي داكتر رووف روشان

 

كوه به متانت نشسته است

درختان وادي پر از شگوفه و برگند

 

بر قله هاي كوه برف نشسته است

مانند موهايي از نقره

 

دره ي عميق در پاي كوه

به سالمندي صخره ها ميانديشد

 

نگران موهاي سپيد آنست

اگر كوه نباشد

 

اگر كوه شكوهمند نباشد

درياچه ي كوهستاني خواهد خشكيد

 

ديگر ماهيان براي تخمگذاري

به بلنداي دره نخواهند آمد

 

فريمانت، كليفورنيا

اسد ١٣٩٣