خبرهاي تصويري

خبرهاي تصويري

 

نوشته ي داكتر رووف روشان

 

به جام جهان نما نگاه ميكند

رنگ ها پيش چشمش ميرقصند

 

تصوير ها حركت ميكنند

جهان در تپش است

 

بعضي شكل ها آرام و آرا مبخش اند

برخي ديگر خشن و پرصدا

 

درين گوشه آب زلال

قطره قطره به رودخانه ميريزد

 

در گوشه ي ديگرسپاهيان

كودكاَن را به گلوله ميبندند

 

زاهدي بيخبر از كار دنياعبادت ميكند

سياستمداري دسيسه ميبافد

 

و خود را به گليم قدرت ميدوزد

سوزن تيزش مردُم را مي آزارد

 

فريمانت، كليفورنيا

اسد ١٣٩٣